Małopolskie Dziedzictwo Renesansu

Szlak Renesansu Małopolska

RenEU – New Renaissance in Europe.
Szlak Renesansu w Malopolsce 2015.

Projekt „Szlak Renesansu w Małopolsce” realizowany jest w roku 2015 pn. RenEU – New Renaissance in Europe. Szlak Renesansu w Małopolsce w strukturach europejskiego projektu partnerskiego (w ramach Programu Kultura 2007-2013), którego celem jest podniesienie ¶wiadomo¶ci na temat wspólnej europejskiej przeszło¶ci poprzez promowanie w krajach UE refleksji i debaty na temat renesansu jako fenomenu kształtuj±cego współczesn± Europę.

Partnerami projektu w 2015 roku s±:
Region Toskania (Florencja, Włochy)
Alhambra and Generalife (Region Andaluzja, Granada, Hiszpania)
Setepés (Region Porto, Portugalia)
Mission Val de Loire (Region Centalny oraz Pays de la Loire, Francja)
Stowarzyszenie Willa Decjusza (Region Małopolska, Kraków, Polska).

Efektem współpracy jest prezentacja 5. tematycznych szlaków kulturowych zwi±zanych z renesansowym dziedzictwem poszczególnych regionów, zaprezentowanych pod wspólnym hasłem: „Podróż przez idee kształtuj±ce krajobraz Europy”.

Zapraszamy do zapoznania się z tematycznymi szlakami na stronie www.reneu.eu oraz do podróży za po¶rednictwem aplikacji mobilnych.


Zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej „Polski renesans w kontek¶cie dziedzictwa historycznego XVI-wiecznej Europy” po¶więconej wybranym tematom z zakresu dziedzictwa renesansu regionu Małopolski.

Konferencja „Polski renesans w kontek¶cie dziedzictwa historycznego XVI-wiecznej Europy”


31 sierpnia 2015

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowuj±cej projekt „RenEU – New Renaissance in Europe” zrealizowany w ramach Programu Kultura 2007-2013 przez Stowarzyszenie Willa Decjusza we współpracy z zagranicznymi partnerami z 4 krajów: Włoch, Hiszpanii, Portugali oraz Francji.

Konferencja w Willi Decjusza - zatytułowana „Polski renesans w kontek¶cie dziedzictwa historycznego XVI-wiecznej Europy - po¶więcona będzie wybranym tematom z zakresu dziedzictwa renesansu regionu Małopolski.

W programie znajdzie się m.in. wykład dr hab. Pawła Pencakowskiego (ASP w Krakowie) na temat pocz±tków renesansu w Polsce i jego włoskiej genezy. Jednym z tematów konferencji będzie również wpływ centralnego o¶rodka sztuki, jakim w XVI wieku był dwór królewski na Wawelu, na rozwój artystyczny peryferyjnych obszarów Królestwa Polskiego. Zagadnienia te zostan± przedstawione w ¶wietle współczesnych badań konserwatorskich, które pozwoliły odkryć na nowo dziedzictwo renesansu u progu XXI wieku.

W ramach konferencji po raz pierwszy zaprezentowane zostan± interaktywne szlaki tematycznych powstałych w ramach projektu „RenEu New Renaissance in Europe” ukazuj±cych dziedzictwo sztuki renesansowej różnych regionów kontynentu. Poszczególne szlaki opracowane zostały przez międzynarodowych partnerów.

• „Niematerialne dziedzictwo kulturowe miast Europy: ¶ladami Machiavellego” - Region Toskania (Florencja, Włochy);
• „Alhambra i Granada: Marzenie Imperatora” - Region Andaluzja (Granada, Hiszpania)
• „Szlak Renesansu w Małopolsce” - Stowarzyszenie Willa Decjusza (Kraków, Polska);
• „Klasztor w Sierra do Pilar” - Setepés (Porto, Portugali);
• „Renesansowy krajobraz kulturowy w Dolinie Loary” - Mission Val de Loire (Instytucja współpracuj±ca z Regionem Centralnym oraz Pays de la Loire, Francja).

Konferencję zamknie oprowadzanie po Willi Decjusza oraz koncert muzyki renesansowej.

Zaprezentowanie „Szlaku Renesansu w Małopolsce” w kontek¶cie europejskiego dziedzictwa pozwoli na dzielenie się wspólnymi do¶wiadczeniami historycznymi XVI-wiecznej Europy i zmianę emocjonalnego obrazu regionu poza granicami kraju oraz będzie trwałym elementem obrazu Europy inicjuj±cym dyskusje o sztuce. W XVI wieku, kiedy Polska przeżywała rozkwit gospodarczy i kulturalny, bardzo silne było pojęcie otwartej Europy. Tutaj przybywali i osiedlali się przedstawiciele różnych krajów: Niemcy, Włosi, Niderlandczycy. Obecne poł±czenie renesansowych szlaków w projekcie „RenEU New Renaissance in Europe” jest wyrazem wspólnej przeszło¶ci i efektem przemian na kontynencie europejskim, a sam „Szlak Renesansu w Małopolsce” staje się synonimem procesu wymiany kulturalnej z innymi krajami europejskimi, która dokonuje się dzięki aktywnym instytucjom, specjalistom, naukowcom i osobom zainteresowanym.

Katarzyna Trojanowska – koordynator projektu, Stowarzyszenie Willa Decjusza

Konferencja
„Polski renesans w kontek¶cie dziedzictwa historycznego XVI-wiecznej Europy”

RenEu New Renaissance in Europe - Szlak Renesansu w Małopolsce
31 sierpnia 2015
Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17 a, Kraków

Program:

10.00. Powitania

Elżbieta Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego (do potwierdzenia) dr Danuta Glondys, Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza

10.10 – 10.55

Renesans włoski a renesans w Polsce - prof. Paweł Pencakowski, Zakład Historii Sztuki i Teorii Konserwacji Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

10.55 – 11.40

RenEu New Renaissance in Europe - rezentacja strony internetowej projektu - założenia, partnerzy, efekty

Katarzyna Trojanowska, Stowarzyszenie Willa Decjusza, koordynatorka projektu

11.40-11.55 przerwa kawowa

11.55-13.25

New Renaissance in Europe - wpływ centralnego o¶rodka sztuki renesansowej na rozwój artystyczny peryferyjnych obszarów Królestwa Polskiego w ¶wietle współczesnych badań konserwatorskich:
• renesansowy ołtarz z Katedry Wawelskiej w Ko¶ciele Wniebowzięcia NMP i ¶w. Stanisława Biskupa w Bodzentynie - prof. Paweł Pencakowski;
• marmurowe cyborium z Katedry Wawelskiej w Ko¶ciele ¶w. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy - Paulina Musiał, konserwatorka dzieł sztuki;
• kamienny ołtarz ¶w. Doroty z Katedry Wawelskiej w Kaplicy Matki Boskiej ¦nieżnej w Bodzowie - Agata Malik, konserwatorka dzieł sztuki;
• Kaplica Grobu Bożego w Miechowie - Ewa Skotnicka, Instytut Historii Sztuki UJ.

13.25 – 14.30 lunch

14.30 – 15.30

Szlak Renesansu w Małopolsce - renesansowe założenie zamku w Suchej Beskidzkiej i jego współczesna funkcja
Barbara WoĽniak, Dyrektor Muzeum Suchej Beskidzkiej

15.30-15.45 – przerwa kawowa

15.45-17.15

Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza - oprowadzanie, dr Zbigniew Beiersdorf

17.30 Koncert muzyki renesansowej

Zdjęcia:Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 lipca 17 a, 30-233 Kraków
tel. 012 425 36 44
www.villa.org.pl

Sponsorzy: Siemens, PZU, Kraków Airport
Partner: Tauron Dystybucja


„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Go»cinna”
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Kultura Komisji Europejskiej

Patronat medialny:
TVP Historia
Spotkania z Zabytkami
Wrota Malopolski
krakow.pl
wKrakowie.pl
kulturatka.pl
YouGO!


zobacz też poprzednie edycje Szlaku Renesansu w Małopolsce:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007Koncepcja serwisu i wykonanie: Grzegorz Pękała
Koordynator Projektu: Katarzyna Trojanowska
Projekt plakatu Szlaku Renesansu: Mariusz Rutkowski